Winkelwagen

Geen producten in je winkelwagen.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN HOUTHANDEL W. BOS BV te EMMEN

DEFINITIES

Artikel 1

 1. Voorwaarden: de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zoals die in de navolgende bepalingen zijn geregeld en vastgelegd;
 2. Leverancier: Houthandel W. Bos BV, gevestigd te Emmen, zijnde gebruiker van deze voorwaarden;
 3. Afnemer: degene die met de leverancier een overeenkomst is aangegaan of zal aangaan als hieronder nader gedefinieerd;
 4. Overeenkomst: de overeenkomst van koop en verkoop ingevolge waarvan de leverancier zich heeft verbonden jegens de afnemer tot de verkoop en levering van hout, houtproducten en dergelijke.
 5. Offerte: een schriftelijk aanbod van de leverancier ten behoeve van afnemer.
 6. De website: De website van Houthandel W. Bos BV en alle onderliggende pagina’s, met uitdrukkelijk uitzondering van eventuele op de website geplaatste ‘links’ naar andere websites.

TOEPASSELIJKHEID VAN DE VOORWAARDEN

Artikel 2

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de leverancier en op alle overeenkomsten door de leverancier met een afnemer aangegaan, tenzij daarvan schriftelijk uitdrukkelijk wordt afgeweken.
 2. Wijzigingen van deze voorwaarden of aanvullingen daarop zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Een verwijzing door de afnemer naar eigen Algemene Voorwaarden heeft geen effect en deze voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij de afnemer daarbij voor het aangaan van enige overeenkomst de voorwaarden van de leverancier uitdrukkelijk verwerpt, in welk geval geen overeenkomst tot stand zal komen voordat hierover overeenstemming is bereikt.
 4. Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of niet rechtsgeldig worden, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden nog van kracht blijven.
 5. Over de bepalingen welke nietig zijn of niet rechtsgeldig worden, wordt met de afnemer overleg gevoerd, teneinde een vervangende regeling met gelijke strekking te treffen.

AANBIEDING EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

Artikel 3

 1. Alle aanbiedingen, offertes en prijzen van de leverancier zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. De overeenkomst komt eerst tot stand na een schriftelijke bevestiging door de leverancier van de aanvaarding van een aanbieding of offerte door de afnemer, dan wel zodra een aanvang is gemaakt met de feitelijke uitvoering van de overeenkomst door de leverancier. De overeenkomst via de webshop komt tot stand wanneer de afnemer een bestelling heeft afgerond, en de leverancier aan de afnemer per e-mail een orderbevestiging heeft gezonden.
 3. Alle op de website getoonde aanbiedingen zijn geldig gedurende de periode dat deze op de website getoond worden, en het betreffende product door de leverancier en/of producent geleverd kan worden. Afbeeldingen, (technische) tekeningen, maten en gewichten van te leveren producten zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven op de website, maar kunnen in details afwijken. De leverancier is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) fouten en/of afwijkingen daarin. De afbeeldingen zijn enkel en alleen illustratief van aard en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Alle genoemde lengtes in de prijslijst, offertes en website zijn gebaseerd op handelslengte, de werkelijke lengte kan 0 tot 5 cm verschillen.

PRIJZEN

Artikel 4

 1. Alle prijzen en prijsopgaven zijn exclusief BTW, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Overeengekomen prijzen zijn bindend, tenzij door omstandigheden van de wil van de leverancier onafhankelijk, zoals verhoging van rechten en/of accijnzen van overheidswege, officiële verhoging van importeurs c.q. fabrikantenprijzen, een prijsverhoging moet worden toegepast. In dat geval is de afnemer gerechtigd de overeenkomst door middel van een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden, tenzij de prijsverhoging te gering is om de ontbinding te rechtvaardigen.

LEVERTIJDEN

Artikel 5

 1. De levertijden, die door de leverancier zo nauwkeurig mogelijk worden opgegeven en/of op de website vermeld, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien producten door de leverancier besteld moeten worden en daarvoor opdracht is gegeven door afnemer wordt bij annulering 20% van de waarde van de bestelling als annuleringskosten in rekening gebracht bij niet afnemen.

LEVERING EN RISICO

Artikel 6

 1. De levering van de zaken geschiedt:
  a ingeval de zaken door afnemer zelf worden opgehaald ‘af magazijn’;
  b ingeval de zaken door de leverancier te plaatse van de afnemer worden bezorgd ‘franco’. Franco -levering geschiedt binnen een straal van 20 kilometer en boven een bedrag van € 750,-.
 2. Bij levering af magazijn als genoemd in lid 1 onder a komen de zaken voor rekening en risico van de afnemer vanaf het moment van levering.
 3. Levering franco als genoemd in lid 1onder b houdt in dat de zaken voor risico en rekening van de afnemer komen op het moment dat de zaken afgeleverd worden op de met de afnemer afgesproken plaats, conform lid 4 van dit artikel.
 4. Bij levering franco behoeft de leverancier de zaken niet verder te vervoeren c.q. te laten vervoeren dan tot een locatie die door een gebruikelijk transportmiddel goed bereikbaar is. Levering geschiedt steeds op het voertuig van de leverancier, alwaar de afnemer de zaken in ontvangst neemt door die zelf van het voertuig te (laten) lossen. Indien de afnemer niet zelf de zaken lost, zal de leverancier dit voor rekening van de afnemer (laten) doen.
 5. Ingeval levering op afroep is overeengekomen zonder dat daarbij termijnen voor het afroepen zijn gesteld, is de leverancier bevoegd, indien binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst nog niet alle zaken zijn afgeroepen, de afnemer te sommeren een termijn te noemen waarbinnen alles zal zijn afgeroepen. De afnemer is verplicht om aan voornoemde sommatie gevolg te geven.
 6. De door afnemer te noemen termijn als bedoeld in lid 5 mag een tijdvak van drie maanden, gerekend vanaf de dag dat de afnemer redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van de sommatie door de leverancier, niet overschrijden.

EMBALLAGE

Artikel 7

 1. 1 Door de leverancier ten behoeve van de aflevering aangewende meermalen bruikbare emballage wordt tegelijk met de geleverde zaken aan afnemer afzonderlijk op de factuur in rekening gebracht.
 2. Voor emballage, als bedoeld in lid 1, op kosten van afnemer aan de leverancier geretourneerd, wordt spoedig na ontvangst ervan door ons een creditfactuur gezonden.
 3. In afwijking van het bepaalde in lid 2 is de leverancier geen vergoeding verschuldigd voor in slechte staat geretourneerde emballage.

RETOURZENDINGEN

Artikel 8

 1. Geheel of gedeeltelijk verwerkte c.q. bewerkte zaken en zaken waarvan de verpakking ontbreekt of is beschadigd kunnen nimmer worden geretourneerd.
 2. Ter zake van retourzendingen van andere zaken als bedoeld in lid 1 wordt door de leverancier 20 % van de waarde van die retourzending aan de afnemer is rekening gebracht.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

Artikel 9

 1. De leverancier behoudt zich het eigendom voor van alle geleverde zaken, totdat alle vorderingen op de afnemer ter zake van de door de leverancier ingevolge de betreffende,overeenkomst aan de afnemer geleverde zaken, alsmede ter zake van tekortschieten van,de afnemer in de nakoming van de uit de desbetreffende overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, schade, kosten en rente daaronder begrepen, volledig zijn nagekomen.
 2. Zolang het eigendom der zaken niet op de afnemer is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden, in eigendom overdragen of aan derden enig ander recht daarop verlenen en dient de afnemer deze in hun oorspronkelijke vorm te laten voortbestaan en deze niet te wijzigen, ook niet door zaakvorming, natrekking of vermenging.

RECLAMES

Artikel 10

 1. De geleverde zaak dient terstond na ontvangst door de afnemer te worden gecontroleerd op de hoeveelheid, aard en soort van de zaken en kwaliteit.
 2. Reclames dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de zaak schriftelijk ter kennis van de leverancier te zijn gebracht en zullen slechts in behandeling worden genomen mits de zaken alsmede de verpakkingsmaterialen in originele staat bewaard zijn gebleven. Afnemer dient de leverancier in de gelegenheid te stellen één en ander te controleren. Wanneer de afnemer uiterlijk 8 dagen na ontvangst van de factuur, schriftelijk, geen open/ of aanmerkingen heeft gemaakt betreffende de berekende prijzen dan wel op andere onvolkomenheden, wordt hij geacht deze te hebben goedgekeurd.
 3. Indien en voor zover een reclame door de leverancier gegrond wordt bevonden, is de leverancier uitsluitend verplicht het gebrek te verhelpen of indien noodzakelijk het product te vervangen, zonder dat afnemer daarnaast enig recht kan doen gelden op enige vergoeding.
 4. Reclames worden niet geaccepteerd indien de gebreken het gebruik van de zaken niet verhinderen of deze belemmeren.
 5. Het reclameren ontslaat afnemer niet van zijn betalingsverplichtingen jegens de leverancier.

AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

Artikel 11

 1. De leverancier aanvaardt slechts aansprakelijkheid met betrekking tot de door de afnemer geleden schade indien deze het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verbintenis tussen leverancier en afnemer ten aanzien waarvan binnen de termijn als bepaald in artikel 10, lid 2, is gereclameerd.
 2. De leverancier is bij aansprakelijkheid slechts gehouden tot het kosteloos her leveren van de zaken dan wel terugnemen van de zaken waarbij de afnemer voor het factuurbedrag van de desbetreffende levering wordt gecrediteerd, zulks ter keuze van afnemer en voor zover de leverancier in staat is om soortgelijke zaken te leveren.
 3. De leverancier is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding behoudens indien en voor zover de geleden schade door opzet of grove schuld van de leverancier of diens werknemers is toegebracht. Behoudens opzet van de leverancier is diens aansprakelijkheid uitgesloten voor schade zoals gevolgschade, indirecte bedrijfsschade, stagnatieschade, verlies van orders, winstderving en dergelijke, alsmede voor geringe in de branche toelaatbaar geachte niet te vermijden afwijkingen.
 4. In alle gevallen waarin de leverancier gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nimmer hoger zijn dan het factuurbedrag van de desbetreffende levering.
 5. De afnemer vrijwaart de leverancier voor aanspraken van derden als gevolg van niet, niet tijdig, dan wel niet behoorlijk presteren door de leverancier jegens de afnemer.
 6. De leverancier aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gebreken aan de geleverde zaken die het gevolg zijn van:
  • normale slijtage;
  • onoordeelkundig gebruik;
  • niet of onjuist uitgevoerd onderhoud.
 7. De leverancier aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door een gebrek in de zin van de regeling Productaansprakelijkheid (boek 6, titel 3, afdeling 3 BW). Indien en voor zover de Leverancier onverhoopt toch aansprakelijk gehouden kan worden voor schade voortvloeiende uit productaansprakelijkheid, dan is die schade beperkt tot het bedrag dat Leveranciers Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar in het voorkomende geval uitkeert.

BETALING

Artikel 12

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, moet betaling a contant geschieden bij levering of, indien werd geleverd op basis van een factuur geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum zonder aftrek van enige korting en/of verrekening en op een door de leverancier in de offerte genoemd rekeningnummer. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. De afnemer wordt geacht eerst te hebben betaald wanneer het verschuldigde bedrag op een bankrekening op naam van de leverancier is overgemaakt of overgeschreven of anderszins door de leverancier is ontvangen.
 3. Bij verkoop via de webshop dient vooruitbetaling per bank plaats te vinden, of een contante betaling bij levering.
 4. De afnemer is in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling daartoe zal zijn vereist, door het enkel verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn. Alsdan is de afnemer die geen consument is aan de leverancier over het verschuldigde bedrag per maand 1 % rente verschuldigd. De afnemer die wel consument is zal incassokosten verschuldigd zijn aan de leverancier conform de Wet Incassokosten.
 5. Is de afnemer in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan is hij 15% van de openstaande vordering extra verschuldigd aan de leverancier, met een minimum van € 150,–. Ook de overige kosten in en buiten rechte van de leverancier die een gevolg zijn van het in gebreke blijven door de afnemer, dienen door de afnemer te worden vergoed.
 6. De valutasoort in welke de betaling dient te geschieden wordt door de leverancier bepaald, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 7. De leverancier heeft te allen tijde het recht, ook tijdens het uitvoeren van een overeenkomst, van de afnemer zekerheid voor de betaling te eisen. De volledige vordering tot betaling door de afnemer is onmiddellijk opeisbaar als:
  • een betalingstermijn is overschreden;
  • de afnemer failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt of de WSNPregeling van toepassing wordt;
  • beslag op zaken of vorderingen op derden van afnemer wordt gelegd;
  • de afnemer (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
  • de afnemer (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
 8. De leverancier heeft het recht de door de afnemer gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en ten slotte in mindering van hoofdsom en de lopende rente.

OPSCHORTING EN ONTBINDING

Artikel 13

 1. Indien de leverancier ten gevolge van overmacht niet is staat is de overeenkomst uit te voeren, is de leverancier gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst tot ten hoogste zes maanden op te schorten. Zowel de leverancier als de afnemer zijn gerechtigd ingeval van blijvende overmacht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring geheel of ten dele te ontbinden.
 2. Onder overmacht als genoemd in het eerste lid wordt onder meer verstaan oorlog, ook buiten Nederland, natuurramp, oproer, epidemie, brand, werkstaking, maatregelen va overheidswege en soortgelijke. Overmacht van toeleveranciers van de leverancier wordt tevens geacht overmacht te zijn van afnemer.
 3. Zowel in geval van ontbinding als van opschorting ten gevolge van overmacht is de leverancier gerechtigd terstond betaling te verlangen van de reeds geleverde zaken, alsmede van de schaden, kosten en interessen, een redelijk deel van de door de leverancier gederfde winst daaronder begrepen.
 4. Ingeval de afnemer één of meer van zijn verplichtingen jegens de leverancier niet nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, indien hij surseance van betaling aanvraagt, indien hij onder curatele wordt gesteld, indien hij overgaat tot algehele of gedeeltelijke liquidatie van zijn bedrijf, indien ten laste van de afnemer beslag, hetzij executoriaal, hetzij conservatoir wordt gelegd, alsmede indien in algemene zin na het afsluiten van de overeenkomst ons omstandigheden ter kennis komen waarvan de leverancier er redelijkerwijs van uit mag gaan dat de afnemer niet aan zijn verplichtingen zal kunnen voldoen, heeft de leverancier het recht om de met de afnemer gesloten overeenkomst dan wel het niet-uitgevoerde deel daarvan te ontbinden door een schriftelijke verklaring aan de afnemer zonder dat rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist, dan wel nakoming van de verplichtingen van de leverancier op te schorten, alles onverminderd het recht van de leverancier op vergoeding van kosten, schaden en interessen.

GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

Artikel 14

 1. Alle geschillen en vorderingen uit hoofde van de overeenkomst en nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zijn met uitsluiting van alle andere rechterlijke colleges, onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter van de rechtbank Noord Nederland locatie Assen behoudens wanneer op basis van dwingend recht een andere rechtbank bevoegd is.
 2. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
 3. Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation overeenkomen.

WIJZIGINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 15

 1. De leverancier is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Zij moet de afnemer daarvan schriftelijk op de hoogte stellen met toezending van de gewijzigde algemene voorwaarden. De afnemer wordt geacht de betreffende wijzigingen te hebben aanvaard indien zij de leverancier niet binnen 14 dagen na schriftelijke toezending daarvan schriftelijk heeft medegedeeld dat zij daartegen bezwaar maakt.

HERROEPINGSRECHT IN GEVAL VAN KOOP OP AFSTAND (ENKEL BIJ AANKOPEN VIA DE WEBSHOP)

Artikel 16

 1. Gedurende 14 werkdagen na de dag van ontvangst van het product en/of de producten heeft de afnemer het recht zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden onder de verplichting het product en/of de producten terstond aan de leverancier terug te sturen. De afnemer ontvangt, afhankelijk van de staat waarin het product en/of de producten door de leverancier wordt ontvangen, het volledige aankoopbedrag of een percentage daarvan terug. De afnemer dient voorafgaand aan retourzending van het product en/of de producten daarvan melding te maken aan de leverancier en tevens te omschrijven welk product/welke producten het betreft. Zij kan daarvoor gebruik maken van het herroepingsformulier dat te downloaden is op onze site.
 2. Indien de afnemer besluit het product/de producten terug te sturen, zijn de kosten van het retour zenden voor rekening van de afnemer, de leverancier behoeft geen rembourszendingen te accepteren. Eventuele schade welke ontstaat tijdens het retour zenden is voor rekening en verantwoording van de afnemer.